.

.

@

.

.

  • Tanaka Noboru
  • Kudou Eichi
  • Hani Susumu
  • Suzuki Seijun
  • Donald Richie
  • Kato Tai
  • Doriano Sulis
  • Yamane Sadao
  • Higashi Yoichi

@

Kato Tai -

 - Suzuki Seijun

Centro Italiano - Italia Kaikan

@

@